Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens

Arbetsmarknad, EU

Remissvar

2021-06-25

Infrastrukturdepartementet har givit TCO möjlighet att yttra sig över Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (COM (2021)206).

Kommissionens förslag innehåller harmoniserade regler för saluförande och användning av AI-system inom EU, förbud mot vissa typer av användning av AI, särskilda regler för hög-risk AI-system, regler kring transparens vad gäller AI-system som interagerar med människor samt regler om övervakning. Som hög-risk föreslås tex AI system för anställning, arbetsledning och tillgång till egenföretagande.

Förslaget kan således komma att påverka såväl enskilda arbetstagares integritet, arbetsmiljö och arbetsvillkor liksom den svenska kollektivavtalsmodellen. En EU förordning med föreslaget innehåll måste analyseras närmare med utgångspunkt att identifiera behov av ändringar så att regleringen inte ska påverka förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och parternas ansvar och utrymme att reglera frågor i kollektivavtal liksom förutsättningarna för medbestämmande och arbetstagarinflytande i såväl Sverige som övriga EU.

TCO noterar också att förslaget har kopplingar till kommissionens aviserade bindande initiativ om villkor för personer som jobbar på plattformar och även till ramavtalet om digitalisering som träffats inom ramen för den sociala dialogen på EU-nivå. Förslaget kan, såvitt TCO kan förstå, också få betydelse för aviserat konkurrensrättsligt initiativ om förhandlingsrätten för egenföretagare genom att tillämpningsområde också omfattar tillgång till egenföretagande där AI-system klassas som hög-risk. Vad gäller aviserat initiativ om plattformar bör särskilt uppmärksammas att kommissionen i andra fasens samråd uttalar att initiativet enligt kommissionen inte ska inverka negativt på den aktuella AI-förordningen. Det synes alltså som om kommissionen redan innan något förslag lagts beträffande arbetsvillkor vid plattformar redan bestämt att AI-förordningen ska vara överordnad.

Med hänsyn till förslaget direkta påverkan och betydelse för frågor på arbetsmarknaden och för arbetstagares integritet vill TCO att regeringen tillsätter en referensgrupp med arbetsmarknadens parter med möjlighet att följa och lämna synpunkter under det fortsatta arbetet med förslaget. Vidare bör partssamråd hållas med förhandlande och avtalsslutande parter.

 

Läs hela remissvaret här.