Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

Arbetsmarknad, Internationellt

Remissvar

2021-05-03

TCO har tagit del av delbetänkandet till SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring, i det följande kallad utredningen, och inkommer här med följande yttrande.

TCO har en i grunden positiv syn på arbetskraftsinvandring.

TCO anser att en ordning, där det ej görs någon skillnad på olika typer av arbetskraftsinvandrare utifrån till exempel utbildning eller lönenivå, men där det alltid ställs krav på löner, försäkringar och övriga villkor i nivå med relevant svenskt kollektivavtal i huvudsak är en bra ordning. Dagens system för arbetskraftsinvandring har dock brister. Öppenhet måste kombineras med likabehandling men jakt på billigare arbetskraft får inte vara en drivkraft för arbetsgivare att anställa personer från andra länder.  

Ett väl fungerande system för arbetskraftsinvandring bör vara så öppet att det motsvarar de faktiska behov av arbetskraftsmigration som företag, samhällen och individer har samtidigt som öppenheten inte får, som idag är fallet, medföra en ökad risk för utnyttjande av arbetstagarna och missbruk av systemet. TCO vill därför se en bättre balans i systemet i förhållandet mellan arbetskraftsinvandrare och arbetsgivarna för att komma till rätta med arbetstagarnas ofta utsatta position. Det finns förslag i utredningen som bidrar till att utjämna balansen men de förslag som läggs är långt ifrån tillräckliga. En utgångspunkt för att komma tillrätta med balansen i systemet bör vara att stärka arbetsgivarens incitament att göra rätt för sig och självmant avhjälpa eventuella brister innan det finns en risk för återkallelse eller ett nekat beslut om förlängning av arbetstillstånd.

TCO vill utöver en översyn av balansen i systemet till förmån för de utsatta arbetstagarna, se ett samlat grepp kring lagstiftningen i syfte att uppnå ett tydligare regelverk med lagtext och förarbeten som klargör hur bedömningen av villkor ska göras. En del sådana tydliggöranden föreslås av utredningen. Det välkomnar TCO. Tyvärr fortsätter dock utredningen att bygga vidare på den praxis som följt av de så kallade Luciadomarna.  Det finns positiva inslag i Luciadomarna men TCO vänder sig mot den helhetsbedömning som refereras till i domarna som är alltför långtgående. Det kan exempelvis aldrig vara tillåtet att ett sämre försäkringsskydd kan kompenseras av en högre lön. En utebliven försäkring kan få ödesdigra konsekvenser för den enskilde arbetstagaren och inte läkas i efterhand. Trots detta bygger utredningen vidare på denna praxis. TCO önskar därför att regeringen beaktar vår invändning mot att använda helhetsbedömningen i Luciadomarna som utgångspunkt i det kommande lagstiftningsarbetet.

Läs hela remissvaret här.