Arbetsförmedling – ett svårt men viktigt uppdrag

Arbetsmarknad

Blogg

2023-12-06

Trots en tidigare stark arbetsmarknad står många arbetssökande långt från ett arbete idag. Nu väntas arbetsmarknaden fortsätta att försvagas. Då är det hög tid för en riktig arbetsmarknadspolitik – fler arbetslösa behöver gå till reguljära utbildningar och fler arbetslösa behöver få ta del av Arbetsförmedlingens yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar.

Risken är stor att bristen på arbetskraft blir högre i nästa högkonjunktur. Tursamt nog är forskningen tydlig med vad som fungerar för de som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Regeringen behöver ge Arbetsförmedlingen rätt förutsättningar samt i uppdrag att göra det TCO föreslår. Varför inte redan i nästa års regleringsbrev?

Många arbetslösa står långt från arbetsmarknaden

De senaste månaderna har arbetsmarknaden börjat försvagas. Det är en väntad utveckling. Arbetslösheten har börjat stiga och den väntas fortsätta öka under nästa år. Det räknar både regeringen och alla andra prognosmakare med.

Arbetsmarknaden fortsätter även att vara tudelad. Sysselsättningen är historiskt hög och den tidigare mycket höga efterfrågan på arbetskraft gjorde det lätt för många att få ett arbete. Samtidigt är långtidsarbetslösheten fortsatt hög och många av de arbetslösa har stora brister i sin utbildning och står därför långt från arbetsmarknaden. Enligt Arbetsförmedlingens definition har närmare tre av fyra inskrivna arbetslösa svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

Parallellt har många arbetsgivare svårt att rekrytera de kompetenser man söker. Bristen rör yrken på olika kvalifikationsnivåer samt inom både privata och offentliga verksamheter. Detta är giltigt även om bristtalen fallit tillbaka sedan den rekordhöga toppen i fjol.

Risk för högre brist på arbetskraft under nästa högkonjunktur

Den demografiska utvecklingen under kommande år, med en tydlig ökning av antalet äldre i befolkningen och med mindre tillskott till befolkningen i arbetsför ålder än tidigare, gör att bristen på arbetskraft sannolikt blir ännu större under nästa högkonjunktur.


Brist på arbetskraft är dåligt. Det är dåligt för Sverige, för arbetsgivarna och för de yrkesverksamma och deras arbetsmiljö. Brist på arbetskraft begränsar både antalet arbetade timmar och tillväxten i ekonomin. Därmed begränsas både tillgången till och kvaliteten i välfärdens tjänster. Naturligtvis begränsas även möjligheterna att utveckla dessa tjänster. Brist på kollegor leder till stress och press för de yrkesverksamma och yrken med dålig arbetsmiljö är sällan attraktiva, något som på sikt riskerar att förvärra bristen på arbetskraft inom dessa yrken ytterligare.

Behov av en riktig arbetsmarknadspolitik

Läget på arbetsmarknaden, en väntad högre arbetslöshet samt risken för högre brist på arbetskraft framöver gör att TCO efterlyser en riktig – alltså mer effektiv och mer ändamålsenlig – arbetsmarknadspolitik. Tursamt nog är forskningen tydlig med vad som fungerar för de som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

TCO vill se mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken. Fler arbetslösa behöver gå till reguljära utbildningar. För många arbetssökande handlar detta om utbildning på grundläggande nivå. Vi vill även att fler arbetslösa ska få ta del av Arbetsförmedlingens yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar. Forskning visar att Arbetsförmedlingens yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildning är en effektiv arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Detta gäller särskilt för personer som står långt från arbetsmarknaden.

  • TCO vill därför att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att öka både antalet arbetssökande som går till en reguljär utbildning och att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningen.

Vi vet också att en möjlighet att lära på jobbet ger god utdelning, i synnerhet för människor som står långt från arbetsmarknaden. Arbetspraktik och anställningar med stöd – inklusive de kommande etableringsjobben – är viktiga insatser för att fler ska få ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

  • TCO vill därför att fler arbetssökande än idag ska få ta del av insatser på en arbetsplats.

Att en mycket stor andel av de arbetssökande står långt eller mycket långt från arbetsmarknaden försvårar förutsättningarna för matchningen och gör samtidigt behoven av personligt stöd från Arbetsförmedlingen stora. I detta ingår även ökat stöd till arbetssökande med funktionsnedsättningar, en grupp som påverkats negativt under Arbetsförmedlingens reformering.

  • TCO vill därför att de arbetssökande som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska få bättre stöd från Arbetsförmedlingen.

Aktiv arbetsmarknadspolitik fungerar och behövs

Behoven av arbetskraft är stora – både här och nu men inte minst på sikt. Då behövs en riktig arbetsmarknadspolitik. En bättre utformad aktiv arbetsmarknadspolitik förbättrar förutsättningarna för matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande. Samtidigt är arbetsförmedling ett svårt uppdrag. Detta inte minst med anledning av en så stor andel av de arbetssökande står långt från arbetsmarknaden. Då är det särskilt viktigt att regeringen både ger Arbetsförmedlingen rätt förutsättningar och i uppdrag att göra det vi föreslår. Varför inte redan i nästa års regleringsbrev?

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson