TCO:s remissvar på Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen

A-kassa

Remissvar

2022-07-06

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över Ds 2022:10 Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen.

TCO tillstyrker förslaget att innan dagpenning får lämnas ska den sökande ha varit arbetslös under en viss tid, dock längst sex dagar, för att uppfylla det s.k. karensvillkoret. Det ska införas en bestämmelse som upplyser om att regeringen med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela föreskrifter om karenstidens längd.

TCO ställer sig bakom förslaget eftersom karenstiden som längst kan vara sex dagar. Förslaget innebär inte fler karensdagar utan innebär att det ska vara möjligt att mycket snabbt kunna ändra antalet karensdagar vid allvarliga och oväntade ekonomiska störningar, upp till som mest sex dagar.

TCO tar generellt avstånd från en konjunkturbaserad a-kassa men eftersom förslaget är avgränsat till antalet dagar karenstid samt att inte antalet dagar karenstid kan bli fler än sex dagar tillstyrker TCO förslaget. Det finns även en påverkan på den försäkrades situation av att det framgent kan komma att bli snabbare förändringar av karensvillkoret i försäkringen. Den enskilde bör ges möjlighet att planera sin ekonomiska situation i händelse av arbetslöshet och därmed bör man i möjligaste mån undvika att förlänga karensperioden med kort varsel.

Då vi nu i normalläget ligger på maximalt antal dagar, dvs sex, blir detta dock av mindre betydelse, eftersom alla förändringar då går åt det positiva hållet för den försäkrade. I det fall antalet karensdagar i framtiden minskas till under sex dagar kommer den nu föreslagna förändringen dock att kunna få påverkan på de försäkrades skydd och även förtroendet för försäkringen om förändringar till det sämre kan komma att ske för snabbt eller för ofta.

Övriga konsekvenser:

Beroende på om regeringen föreskriver om en kort eller lång karenstid kan förslaget få effekter på frivilliga inkomstförsäkringar vid arbetslöshet eftersom sådan försäkringsersättning vanligen betalas ut under den inledande perioden av arbetslösheten. För fackförbundens inkomstförsäkringar är det viktigt att kostnaden för att tillgodose medlemmarnas försäkringar är

Läs remissvaret

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart