Högskolekurs: Arbetsmiljö i nya tider 7,5 hp

Vad kostar ohälsa? Och vilka arbetsmiljöinsatser lönar sig? På vilka sätt påverkar vårt användande av digitala verktyg det gränslösa arbetslivet? Med hjälp av forskning söker vi svar på nya utmaningar och lär oss mer om återkommande arbetsmiljöfrågor. Detta är en specialdesignad högskolekurs med innovativa examinationsformer.

Ansök genom att fylla i följande länk: 

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBC-wV4wLuWeRLJZWwpXJ_YfkkyKH_V06vEv-WgTeGWkRnjaru5mMxw4U0FwD0BmQyC1cn2D&ln=swe

 

För att söka högskolekursen som förtroendevald måste du dels ha godkännande från ditt fackförbund (utbildningsansvarig eller liknande) samt din chef på din arbetsplats. Om du är förbundsanställd är det endast din chef som behöver godkänna din ansökan. Ha även faktureringsuppgifter tillgängliga när du fyller i ansökan.  

Sista ansökningsdag 11 september 2024. Löpande antagning.

 

Studietid: 22 oktober 2024 - 14 mars 2025. 
Studierna bedrivs på kvartsfart. 

Denna specialdesignade - och reviderade - kurs fokuserar på de snabba och omvälvande förändringarna som sker i arbetslivet idag. Vid sidan om de nya globala utmaningar som påverkar arbetsmiljön handlar kursen också om traditionella aspekter som systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. En särskild tonvikt läggs på att kunna beskriva och motivera relevanta och genomförbara arbetsmiljöinsatser, både förebyggande och efterhjälpande. Det kan till exempel handla om att agera på identifierade risker såsom buller, hög arbetsbelastning eller otydligheter i roller. 

Genomgående diskuteras hur olika fenomen påverkar arbetslivet och arbetsmiljön och vilka konsekvenser detta har för olika aktörer som arbetar med arbetsmiljöfrågor. En central aspekt i kursen är arbetsmiljöfrågans komplexitet.

Teori varvas med praktik där de teoretiska utgångspunkterna kopplas till praktiska exempel, bland annat från deltagarnas egna erfarenheter av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Mål

För denna kurs finns olika mål som deltagaren förväntas nå upp till.
Efter genomgången kurs förväntas deltagaren ha kunskaper och förståelse att kunna:  
 • redogöra för och beskriva beskriva faktorer på samhälls-, organisations- och individnivå som påverkar arbetsmiljön,
 • redogöra för och förklara fysiska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer som påverkar hälsa och produktivitet,
 • redogöra för och beskriva relationen mellan aktörer och regler i arbetsmiljösystemet.

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren utveckla sina färdigheter och förmågor att kunna:  

 • argumentera för olika arbetsmiljöinsatser utifrån relevanta lagar och föreskrifter samt utifrån arbetshälsoekonomi,
 • identifiera och resonera kring hindrande och underlättande faktorer vid implementering av arbetsmiljöinsatser.

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren ha utvecklat sin värderingsförmåga och förhållningssätt att kunna:

 • reflektera kring etiska aspekter kopplat till arbetsmiljöarbete. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda i TCO-förbunden med uppdrag och/eller arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. 

 

Upplägg  

Kursen inleds med ett tvådagars internat (övernattning) på Bergendal i Sollentuna. Därefter följer fem halvdagar via Zoom. Kursen avslutas med ett internat på Bergendal. Mellan träffarna förväntas deltagarna läst den utvalda litteraturen och förbereda examinationsuppgifterna.   

Datum och tider

Kursen inleds och avslutas med internat på Bergendal i Sollentuna. Seminarierna på Bergendal inleds med kaffe och macka kl. 10:30. Dag två på Bergendal avslutar vi kl 16:00. Mellan seminarierna på Bergendal träffas vi i det digitala rummet via Zoom. Inför seminarierna förväntas deltagaren läsa angiven kurslitteratur och mellan vissa seminarier även arbeta med examinationsuppgifterna.    

 • 22-23 oktober 2024, två heldagar. Kursstart på Bergendal. Internat med övernattning.
 • 12 november 2024 kl 9-12 via Zoom.
 • 3 december 2024 kl 9-12 via Zoom.
 • 16 januari 2025 kl 9-12 via Zoom.
 • 6 februari 2025 kl 9-12 via Zoom.
 • 20 februari 2025 kl 9-12 via Zoom.
 • 13-14 mars 2025, två heldagar. Kursens avslutande seminarium på Bergendal. Internat med övernattning.

 

Examination

För att tillgodoräkna sig 7,5 hp krävs aktivt deltagande i samband med seminarierna på Bergendal och via Zoom samt godkänt betyg på examinationsuppgifterna. Kraven för att bli godkänd är desamma som på universitetet. Kursens mål examineras dels genom gruppuppgifter muntligt, dels genom en film eller skriftlig inlämningsuppgift som görs individuellt eller i par.

 

Utbildningsanordnare

Fackliga akademin på TCO genomför denna högskolekurs i nära samverkan med Karolinska Institutet. Kursledare Emma Cedstrand, PhD, anställd på Centrum för arbets- och miljömedicin och knuten till Karolinska Institutet är med under hela kursen. Ett flertal forskare medverkar som gästföreläsare och bidrar inom just sitt expertområde.  

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 29 950 SEK exkl moms per person. Deltagaravgiften betalas vanligtvis av ditt förbund. I vissa fall kan din arbetsgivare stå för delar eller hela avgiften.

Deltagaravgiften inkluderar lärandeaktiviteter, litteratur, mat och boende på Bergendal i Sollentuna. Även transport mellan Bergendal och Cityterminalen vid Stockholm Centralstation ingår. Ditt förbund står för resor till och från Stockholm. För frågor om eventuella övriga ersättningar hänvisar vi till ditt förbund. 

Ytterligare information lämnas av Ronny Tedestedt på TCO, kontaktuppgifter se nedan.

Bild på Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt