StartFackliga akademin

Arbetsmiljö i nya tider...

Högskolekurs: Arbetsmiljö i nya tider (7,5 hp)

På denna specialdesignade kurs får dina praktiska kunskaper och erfarenheter möta teorier och vetenskap för att sedan omvandlas till en ny praxis. Vilken koppling finns det mellan planetens klimat och arbetsmiljö? På vilka sätt påverkar vårt användande av digitala verktyg det gränslösa arbetslivet? Vi söker svar på nya utmaningar och lär oss mer om återkommande arbetsmiljöfrågor.

Ansökan öppnar under våren

Ansökan öppnar preliminärt under mars/april 2023. Håll utkik på denna sida.

För att söka kursen som förtroendevald måste du dels ha godkännande från ditt fackförbund (utbildningsansvarig eller liknande) samt din chef på din arbetsplats. Om du är förbundsanställd är det endast din chef som behöver godkänna din ansökan. Ha även faktureringsuppgifter tillgängliga när du fyller i ansökan.  

Studietid: 25 oktober 2023 - 22 februari 2024. 
Studierna bedrivs på kvartsfart. 

Arbetslivet förändras och med det följer nya arbetsmiljöutmaningar. I denna kurs får du lära dig mer om vem som ska göra vad, alltså regler, aktörer och roller i arbetsmiljöarbetet. Här studerar vi arbetsmiljöfrågor på olika nivåer, från individ till organisation och även på samhällsnivå.

Ingår gör frågor om rehabilitering, hälsofrämjande ledarskap och internationella arbetsmiljöfrågor. Du får även utveckla dina praktiska färdigheter genom att öva dig i att räkna på vinsterna med förebyggande arbetsmiljöarbete och argumentera för arbetsmiljöinsatser.

Under kursen presenterar vi också megatrender som har konsekvenser för arbetsmiljöfrågor. Vilken koppling finns mellan planetens ekologiska utmaningar och arbetsmiljö? Hur påverkar digitaliseringen arbetsmiljön? Vilka demografiska förändringar påverkar arbetslivet? 

Kursens syfte och mål

Arbetsmiljö i nya tider syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska färdigheter i arbetet med arbetsmiljöfrågor. I kursen ges även en introduktion i samhällsvetenskaplig teoribildning av relevans för arbetsmiljön. Delmomenten syftar till att bidra till ökad förståelse av relationen mellan arbetsmiljösystemet och megatrender som påverkar arbetsliv och arbetsmiljö. De olika momenten syftar även till att ge deltagarna praktisk kunskap i hur man kan analysera arbetsmiljöproblem och argumentera för arbetsmiljöinsatser.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
  • förklara vilka huvudsakliga faktorer på samhälls-, organisations- och individnivå som påverkar arbetsmiljön
  • använda relevanta teorier, metoder och information i arbetsmiljöarbetet på organisations- och arbetsplatsnivå
  • tillämpa ramverket för praktiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga lagar och regler samt ansvar och roller.

Målgrupp

Kursen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda i TCO-förbunden med uppdrag och/eller arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. 

 

Kursdesign och examination

Studietakten motsvarar 25 procent av heltidsstudier. Innan seminarierna läser deltagarna den utvalda litteraturen. Examinationerna redovisas under seminarierna och ska i ett fall lämnas in i förväg. Mellan seminarierna kommer deltagarna eventuellt behöva komplettera förberedelser till examinationsuppgifterna.  

För mer information om innehåll i respektive seminarium, examinationsuppgifterna och kurslitteratur, läs kursbeskrivningen från en tidigare kursomgång:
Kursbeskrivning 2020

Utbildningsanordnare

Fackliga akademin genomför denna högskolekurs i nära samverkan med Karlstads universitet. Kursledare är Carin Håkansta, PhD, knuten till Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Ett flertal gästföreläsare kommer också att ingå i programmet.  

Ytterligare information om kursen lämnas av Ronny Tedestedt på TCO, för kontaktuppgifter se nedan.

Datum och tider

Vi ses både i det fysiska rummet på Bergendal i Sollentuina och digitalt via Zoom under utbildningens gång.

Datum för seminarierna:

  • 25-26 oktober 2023. Kursstart på Bergendal. Internat med övernattning.
  • 21-22 februari 2024. Sista seminariet på Bergendal. Internat med övernattning.

Seminarierna på Bergendal inleds med kaffe och macka kl. 10:30. Dag två på Bergendal avslutar vi kl 16:00

Mellan seminarierna på Bergendal kommer totalt fyra digitala halvdagsseminarier via Zoom att genomföras. Exakta datum kommer presenteras på denna sida. Preliminärt kommer dessa digitala seminarier att genomföras under v. 46, v. 49, v. 2, samt v. 5. 

Om smittskyddsläget skulle försämras har vi beredskap att ställa om seminarierna i det fysiska rummet till digitala möten.  

Deltagaravgift

Avgiften meddelas i samband med att ansökan öppnar. Avgiften betalas vanligtvis av ditt förbund. I vissa fall kan din arbetsgivare stå för delar eller hela avgiften.

Avgiften inkluderar lärandeaktiviteter, litteratur, mat och boende på Bergendal i Sollentuna. Även transport mellan Bergendal och Cityterminalen vid Stockholm Centralstation ingår. Ditt förbund står för resor till och från Stockholm. För frågor om eventuella övriga ersättningar hänvisar vi till ditt förbund. 

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt