Högskolekurs: Arbetsmiljö i nya tider (7,5 hp)

Vilken koppling finns mellan planetens klimat och arbetsmiljö? På vilka sätt påverkar vårt användande av digitala verktyg det gränslösa arbetslivet? Med hjälp av forskning söker vi svar på nya utmaningar och lär oss mer om återkommande arbetsmiljöfrågor. Detta är en specialdesignad högskolekurs med innovativa examinationsformer.

Ansökan är nu öppen. Du söker genom att fylla i följande länk:

https://axacoair.se/go?3v7wgFod

För att söka högskolekursen som förtroendevald måste du dels ha godkännande från ditt fackförbund (utbildningsansvarig eller liknande) samt din chef på din arbetsplats. Om du är förbundsanställd är det endast din chef som behöver godkänna din ansökan. Ha även faktureringsuppgifter tillgängliga när du fyller i ansökan.  

Sista ansökningsdag 15 september 2023.

Varmt välkommen med din ansökan!

Studietid: 25 oktober 2023 - 22 februari 2024. 
Studierna bedrivs på kvartsfart. 

Arbetslivet förändras och med det följer nya arbetsmiljöutmaningar. I denna kurs får du lära dig mer om vem som ska göra vad, alltså regler, aktörer och roller i arbetsmiljöarbetet. Här studerar vi arbetsmiljöfrågor på olika nivåer, från individ till organisation och även på samhällsnivå.

Ingår gör frågor om rehabilitering, hälsofrämjande ledarskap och internationella arbetsmiljöfrågor. Du får även utveckla dina praktiska färdigheter genom att öva dig i att räkna på vinsterna med förebyggande arbetsmiljöarbete och argumentera för arbetsmiljöinsatser.

Under kursen presenterar vi också megatrender som har konsekvenser för arbetsmiljöfrågor. Vilken koppling finns mellan planetens ekologiska utmaningar och arbetsmiljö? Hur påverkar digitaliseringen arbetsmiljön? Vilka demografiska förändringar påverkar arbetslivet? 

Syfte 

Arbetsmiljö i nya tider syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska färdigheter i arbetet med arbetsmiljöfrågor. I kursen ges även en introduktion i samhällsvetenskaplig teoribildning av relevans för arbetsmiljön. Delmomenten syftar till att bidra till ökad förståelse av relationen mellan arbetsmiljösystemet och megatrender som påverkar arbetsliv och arbetsmiljö. De olika momenten syftar även till att ge deltagarna praktisk kunskap i hur man kan analysera arbetsmiljöproblem och argumentera för arbetsmiljöinsatser.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
  • förklara vilka huvudsakliga faktorer på samhälls-, organisations- och individnivå som påverkar arbetsmiljön
  • använda relevanta teorier, metoder och information i arbetsmiljöarbetet på organisations- och arbetsplatsnivå
  • tillämpa ramverket för praktiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga lagar och regler samt ansvar och roller.

Målgrupp

Kursen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda i TCO-förbunden med uppdrag och/eller arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. 

 

Upplägg  

Innan seminarierna förväntas deltagarna läst den utvalda litteraturen och förbereda sig inför redovisningen av examinationsuppgifterna. Seminarierna genomförs både via Zoom och på Bergendal i Sollentuna och består av föreläsningar, diskussioner och presentationer av examinationsuppgifter. I samband med seminarierna på Bergendal finns även möjligheter att utöka sitt arbetsmiljönätverk över förbundsgränserna, något som värderas högt av tidigare deltagare. Studietakten motsvarar 25 procent av heltidsstudier.

Datum och tider

  • 25-26 oktober 2023, två heldagar. Kursstart på Bergendal. Internat med övernattning. 
  • 15 november 2023, kl. 8:30-12:00. Digital halvdag via Zoom. 
  • 7 december 2023, kl. 8:30-12:00. Digital halvdag via Zoom.
  • 10 januari 2024, kl. 8:30-12:00. Digital halvdag via Zoom. 
  • 31 januari 2024, kl. 8:30-12:00. Digital halvdag via Zoom.
  • 21-22 februari 2024, två heldagar. Sista seminariet på Bergendal. Internat med övernattning.

Seminarierna på Bergendal inleds med kaffe och macka kl. 10:30. Dag två på Bergendal avslutar vi kl 16:00.

OBS! Om smittskyddsläget skulle försämras har vi beredskap att ställa om seminarierna i det fysiska rummet till digitala möten.

  

Examination

För att tillgodoräkna sig 7,5hp krävs att deltagaren redovisat, lämnat in och blivit godkänd på alla examinationsuppgifterna. De två första redovisas i grupp och fungerar som förberedelse inför den tredje enskilda examinationsuppgiften. Kraven för att bli godkänd är desamma som på universitetet. Stor vikt läggs dock på praktisk tillämpning av forskning och därför kan du välja att presentera den sista examinationsuppgiften i bland annat videoformat.   

 

Utbildningsanordnare

Fackliga akademin på TCO genomför denna högskolekurs i nära samverkan med Karlstads universitet. Kursledare är Carin Håkansta, PhD, knuten till Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet som är med under hela kursen. Ett flertal forskare medverkar som gästföreläsare och bidrar inom just sitt expertområde.  

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 27 500 SEK exkl moms per person. Avgiften betalas vanligtvis av ditt förbund. I vissa fall kan din arbetsgivare stå för delar eller hela avgiften.

Avgiften inkluderar lärandeaktiviteter, litteratur, mat och boende på Bergendal i Sollentuna. Även transport mellan Bergendal och Cityterminalen vid Stockholm Centralstation ingår. Ditt förbund står för resor till och från Stockholm. För frågor om eventuella övriga ersättningar hänvisar vi till ditt förbund. 

Ytterligare information lämnas av Ronny Tedestedt på TCO, för kontaktuppgifter se nedan.

Bild på Ronny  Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt